Özel Okul Danışmanınız

Erse Koleji

HAKKIMIZDA

ERSE ÖZGÜN ÖĞRENME MODELİ

ERSE Okulları olarak her öğrencimize bir başarı öyküsü yazma amacıyla çıktığımız yolda bugünün çocuklarını yarının yaşam durumlarına hazırlamaktayız. Kurulduğumuzdan bugüne sürekli gelişim ilkesi gereği kurumsal gelişimimizi en iyiye ulaşma çabası ve arayışıyla sürdürmekteyiz. Bu gelişimi hızla değişen çağın ihtiyaçlarına, bilimin doğrularına, Atatürk ilke ve inkılaplarına uygun biçimde, alanında uzman akademisyenler ve eğitim personeli iş birliği içinde yürütmekteyiz.

ERSE Okulları’nda, öğrencilerin akademik gelişimlerini sağlayabilmek için MEB temelli farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş, özgün bir müfredat uygulanacaktır. Konusunda uzman akademisyenler danışmanlığında hazırlanan “ERSE Özgün Öğrenme Modeli”, akademik gelişim süreçlerinde tüm yönleriyle öğrenciyi merkeze almaktadır. ERSE Okulları Özgün Müfredatı, öğrencinin temel dersler olan Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler gibi derslerde başarılı olabilmeleri için gereken becerileri üst seviyede kazandırırken onları aynı zamanda bir adım öne geçirecektir.  Temel derslerin yanındaki diğer derslerde de çocuklarımızın çok yönlü gelişimini sağlamak en önemli amacımızdır.

Farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş müfredat öğrencilere neler kazandırır?

Eğitim modelimiz öğrencilerin bireysel öğrenme ihtiyaçlarından yola çıkarak, her öğrenciyi sahip olduğu hazır bulunuşluklarına göre üst seviyeye çıkarmayı amaçlayan Farklılaştırılmış Öğrenme yaklaşımını temel alır.

Bunun birlikte:

 • Öğrenme sürecini merak duygusuna ve araştırmaya dayalı olarak gerçekleştirir,
 • Etkin düşünme becerileri geliştirmeyi amaçlar,
 • yüzyılın becerileri olan iletişim, yaratıcılık, iş birliği, inovatif düşünme kavramlarının gelişimini destekler,
 • Özgüven ve kendini tanıma becerilerini geliştirir,
 • Birey merkezli ve bireysel farklılıklara duyarlıdır,
 • Gözleme, araştırmaya, keşfetmeye önem verir,
 • Sorumluluk becerilerinin gelişmesini destekler,
 • Gerçek yaşam deneyimlerini kullanır ve öğrencilerin hayatı tanımalarını sağlar ve aile katılımını destekler.

Türkçe

Türkçe programı dinleme, okuma, yazma, anlama ve konuşma alanlarını kapsar. Öğrencilerimizin dinlediğini, okuduğunu ve gördüğünü anlayabilmesi, anladığını da sözel, yazılı ve görsel olarak en iyi şekilde anlatabilmesi hedeflenir. Türk ve dünya kültürüne ait çocuk kitapları öğretmenler tarafından belirlenerek Türkçe derslerinde okutulur. Bu kitaplara ait etkinlikler ile öğrencilerin estetik ve sanatsal değerleri fark etmeleri ve evrensel bakış açısı kazanmaları hedeflenir.

Öğrencilerimizin güzel Türkçemizi doğru kullanma ve konuşabilmeleri amacıyla derslerimizde tekerleme, şiir okuma ve ezberleme etkinliklerine yer verilir. Ayrıca “prozodik okuma” çalışmalarımızla öğrencilerimizin akıcı ve anlayarak okumaları sağlanır.

Matematik

Matematik programı, diğer derslerdeki tema ve disiplinlerle ilişkilendirilerek sürdürülür. Matematik oyunlarla sevdirilir, sayılar, işlemler, geometri, veri öğrenme alanları ve bu öğrenme alanlarına bağlı alt öğrenme alanlarını kapsar. Matematik dersinde sayısal bağlantı kurma, öğrendiklerini diğer konulara aktarma, matematik kavramlarını tanıma, işlem becerisi geliştirme ve dört işlemi gerektiren problemleri çözme, analitik düşünme ve bunları günlük hayatla ilişkilendirme sağlanır.

Sınıf içinde matematik işlem hızlarını, geliştirmek ve hızlandırmak amacıyla her gün “Sınıfta 5 Dakika” çalışmaları uygulanır

Hayat Bilgisi

Hayat Bilgisi programı; Okulumuzda Hayat, Evimizde Hayat, Sağlıklı Hayat, Güvenli Hayat, Ülkemizde Hayat ve Doğal Hayat temalarından oluşur.

Temalar bireysel farkındalık, öz yönetim becerileri, sorun çözme, sağlıklı ve güvenli yaşam kültürü ve doğaya saygı bilinci kazandırır. Kazanımları desteklemek amacıyla geziler, atölyeler, konusunda uzman kişilerle söyleşiler, konferanslar düzenlenir.

Sosyal Bilgiler

4. Sınıf Sosyal Bilgiler programı; Birey ve Toplum, Kültür ve Miras, İnsanlar – Yerler ve Çevreler, Bilim – Teknoloji ve Toplum, Üretim – Dağıtım ve Tüketim, Etkin Vatandaşlık, Küresel Bağlantılar temalarından oluşur ve dersler ulusal ve evrensel değer ilkelerine göre işlenir.

Sosyal Bilgiler programı; Atatürk’ün temel düşünce ve yeniliklerini benimseyen, cumhuriyet tarihini ve kültürünü kavrayan, demokrasinin anlamını benimseyen, insan haklarına saygı duyan, sosyal becerileri gelişmiş, hak ve sorumluluklarının bilincinde, evrensel düşünebilen bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Fen Bilimleri

3. Sınıflar Fen Bilimleri programı; Gezegenimizi Tanıyalım, Beş Duyumuz, Kuvveti Tanıyalım, Maddeyi Tanıyalım, Çevremizdeki Işık ve Sesler, Canlılar Dünyasına Yolculuk temalarına göre işlenir.

4. Sınıflarda Fen Bilimleri programı; Yer Kabuğu ve Dünya’mızın Hareketleri, Besinlerimiz, Kuvvetin Etkileri,

Maddenin Özellikleri, Aydınlatma ve Ses Teknolojileri, İnsan ve Çevre, Basit Elektrik Devreleri temalarına göre işlenir.

Fen Bilimleri derslerinde, yakın çevresini tanıyan, doğaya ve doğa olaylarına duyarlı, doğada olan değişiklikleri gözlemleyen ve bu durumların bilimsel süreçlerini kullanarak açıklayan bireyler yetiştirmek amaçlanır. Bu amaçlar doğrultusunda 1. sınıftan itibaren laboratuvar ortamında sınıf ve branş öğretmenleri tarafından Fen -Doğa Dersleri işlenir.

Ölçme Değerlendirme Süreçleri

ERSE Okullarında temel amacımız eğitimin kalitesini ve verimliliğini artırmak, eleştirel düşünen, araştıran, geleceğin ihtiyaç duyacağı yaşam becerileri ile donanmış bireyler yetiştirmek ve bunu ölçme değerlendirme süreçleri ile takip ederek velilerimizle paylaşmaktır.

Öğrenme sürecinde öğrencilerin sahip oldukları bilgi ve becerileri tespit etmek, öğrenme sürecinin etkinliğini belirlemek üzere ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapılır. Bu çalışmalarla öğretim programının kazanımları değerlendirilir ve öğrencilerimizden beklenen bilgi, beceri ve tutumların kazanım düzeyleri belirlenir.

Yeni öğretim yılına hangi seviyede başladıklarını görmek amacıyla hazırbulunuşluk değerlendirmeleri ve eksiklerini gidermeye yönelik çalışmalar planlanır, yıl içinde öğrencinin akademik gelişimi takip edilir ve “Kazanım Tarama Değerlendirme” uygulamaları yapılır. Değerlendirme analizlerine göre etüt, grup ya da bireysel destek çalışmaları yapılır.

Akademik Gelişim Raporu (AGR)

İlkokul ölçme değerlendirme süreçleri içinde Akademik Gelişim Raporu ile öğrencilerin sınıf seviyelerinde yer alan tüm kazanımları K12 aracılığıyla raporlanır.  Akademik Gelişim Raporu her dönem sonu velilerimizle paylaşılır.

ERSE Akademik Başarı İzleme Merkezi

ERSE Okulları okulculuk tecrübesini dershane sistemiyle profesyonel bir biçimde entegre ederek ERSE Akademik Başarı İzleme Merkezi ile akademik çalışmalarını uygular ve ortaöğretime geçiş sürecinde öğrencilerini bir sonraki eğitim-öğretim basamağına en donanımlı şekilde hazırlamayı amaç edinir.

ERSE Akademik Başarı İzleme Merkezi, Nişantaşı Özel Eğitim Kurslarının tecrübeli eğitimci kadrosundan oluşan bir sınava hazırlık birimidir. Birim merkezi sınav tercih sonuçlarının açıklandığı son güne kadar yapılacak tüm çalışmaların uygulanmasından sorumludur.  ERSE Akademik Başarı İzleme Merkezi çatısı altında aşağıdaki çalışmalar yapılır;

 • Akademik Çalışmalar
 • Yoğunlaştırılmış Ders Saatleri
 • Sınav Uygulamaları
 • Ödev Uygulamaları
 • Etüt Uygulamaları
 • Sınıf Etütleri
 • Bireysel Etütler
 • Oda Çalışmaları
 • Hafta İçi Akademik Eksik Tamamlama Çalışmaları
 • İleri Seviye Çalışmalar
 • Kurs Programı
 • Soru Çözüm Saati
 • Akademik Kurul Toplantıları
 • Sınava Özel Rehberlik Çalışmaları

İNGİLİZCE

Erse Okullarında İngilizce dil öğretiminde Ortak Avrupa Dil Çerçeve Planı (Common European Framework-CEF) esas alınmaktadır. Öğretim tekniği olarak en etkili yöntem olan İletişimsel Yöntem kullanılmaktadır. Öğrencilerin öğrendiklerini nerede ve nasıl kullanacaklarını bilmeleri ve uygulamaya dökmeleri esas amacımızdır. Öğrenciler dili bir bütün olarak görürler ve görsel, işitsel, dokunsal zeka gereksinimleri göz önünde tutularak kullanılan ders araç-gereçleri ile dili sosyal ortamlarda öğrenirler.

Erse Okullarında İngilizce öğretiminde çeşitli yöntemlerden yararlanma düşüncesine dayanan ve birleştirici bir anlayış esastır. Bu yönteme tasarlanan, görsel, işitsel etkinliklerde Yabancı Dil iletişim aracı olarak kullanılır. Öğrencilere Yabancı Dil parça parça değil bütün olarak öğretilir. Bireysel farklılıkları ve öğrenme şekilleri göz önünde bulundurularak dinlediğini anlama, kendini yazılı ve sözlü ifade etme, okuduğunu anlama, bir hikâyeyi ya da diyaloğu canlandırma çalışmaları yapılır. Çalışmalarımız görsel, işitsel materyaller, gerçek objeler kullanılarak, interaktif etkinliklerle desteklenir.

Düzenli yapılan kurum içi ölçme değerlendirme çalışmaları ve yine belirli zamanlarda yapılan uluslararası ölçme değerlendirme çalışmaları ile öğrencilerimizin İngilizce gelişimini sürekli takip edilir ve desteklenir. 2.sınıftan başlayarak öğrencilerimiz yıl boyunca çalışarak yabancı dil eğitimi konusunda uluslararası geçerliliğe sahip olan Cambridge Assessment Young Learners of English sınavlarına hazırlanırlar.

Sportif
 • Futbol
 • Voleybol
 • Basketbol
 • Atletizm
 • Jimnastik
 • Yüzme
 • Masa Tenisi
 • Beden Eğitimi
Sanatsal
 • Modern Dans
 • Drama
 • Resim
 • Müzik
 • Görsel Sanatlar
 • Tiyatro
 • Dans
 • Piyano
 • Bale
 • İngilizce Drama
 • Origami
 • El Sanatları
 • Dekoratif Sanatlar
Fiziksel İmkanlar
 • Yemekhane
 • Bilgisayar Laboratuvarı
 • Kapalı Spor Salonu
 • Futbol Sahası
 • Konferans Salonu
 • Revir
 • Laboratuvar
 • Kantin
 • Kütüphane
 • Müzik Odası
 • Oyun Alanı
 • Bahçe
 • Akıllı Tahta
 • Spor Alanı
 • Havuz
 • Resim Atölyesi
Hizmetler
 • Rehberlik
 • Yaz Okulu
 • Güvenlik
 • Servis
 • Haftasonu Eğitim
 • Organik Beslenme
Dil Olanakları
 • Fransızca
 • İngilizce
 • Almanca
 • İspanyolca
Kulüpler
 • Satranç
 • Robotik ve Kodlama
 • Yabancı Dil Kulübü
 • Müzik Kulübü
 • Gezi Kulübü
 • Bilişim Kulübü
 • Akıl ve Zeka Oyunları
Fiyat bilgileri, erken kayıt avantajları, randevu talepleri ve sorularınız için formu ücretsiz doldurun. Eğitim danışmanlarımız sizi arasın.
Didem
Eğitim Danışmanı